7:00 A.M.

7:00 A.M.

Kiểm tra doanh thu hàng ngày cho mỗi tiệm giặt là.

So sánh và cập nhật mục tiêu điểm chuẩn.