1:30 P.M.

1:30 P.M.

Xem lại báo cáo sử dụng máy & chu kỳ tùy chỉnh.

Máy giặt 60lb luôn được sử dụng vào Thứ Bảy và Chủ Nhật tại đường 12 & đường Commerce.

Tăng giá 0,5 USD vào những ngày đó.